Všeobecné podmínky


MIDWIFE
Provozovatel: Bc.Kateřina Jindrová Zítková, Svatošská 303/25, 360 07 Karlovy Vary, IČ 01601903


Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky (dále jen „všeobecné podmínky“) fyzické osoby Bc.Kateřiny Jindrové Zítkové, se sídlem Svatošská 303/25, 360 07 Karlovy Vary, identifikační číslo 01601903, zapsané v živnostenském rejstříku, (dále jen „provozovatel“), upravují vzájemné povinnosti a podmínky smluvních stran vzniklé v souvislosti s registrací (dále jen „registrace“) uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „klient“).

Provozní doba

Provozní doba pro poskytování služeb provozovatele je dle předchozí telefonické, či emailové dohody provozovatele s klientem.

Registrace

Registrace probíhá online registrací pomocí registračního formuláře na webové stránce provozovatele. Online registrace je platná po vyplnění údajů v registračním formuláři na webové stránce, po zaškrtnutí pole „Souhlasíte s všeobecnými podmínkami?“ a po kliknutí na políčko „odeslat“ tamtéž.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Zaškrtnutím pole „Souhlasíte s všeobecnými podmínkami?“ na webové stránce http:/ /www.midwife.cz a odesláním tohoto souhlasu a svých osobních údajů kliknutím na políčko „odeslat“ tamtéž, souhlasíte s tím, aby tyto Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je uvedl/a v registračním formuláři na webové stránce byly zpracovávány fyzickou osobou Bc.Kateřinou Jindrovou Zítkovou, zapsánou v živnostenském rejstříku, sídlem Svatošská 303/25, 360 07 Karlovy Vary, IČ 01601903 (dále jen „správce“): za účely i) pro zaevidování Vámi poptané služby u správce a následné komunikace mezi Vámi a správcem, a ii) nabízení obchodu a služeb, a to až do odvolání (nebo zániku) tohoto souhlasu. Souhlasíte i s využitím své elektronické adresy a telefonního čísla pro potřeby šíření tzv. obchodních sdělení podle zvláštního právního předpisu či jiných sdělení.

Prohlašujete, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a že ohledně nich jste oprávněn/a tento souhlas udělit. Souhlas s všeobecnými podmínkami udělujete po zralé úvaze a na základě svobodné vůle. Souhlasíte s tím, že záznam o poskytnutí tohoto souhlasu provedený automatizovaně v elektronických systémech správce bude sloužit jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu.

Platba

Platba za služby lze pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet provozovatele č. 2700494135/2010, informaci o tom, jaký variabilní symbol a zprávu pro příjemce má klient uvést při převodu, přijde vždy klientovi emailem až po registraci kurzu.

Uhrazením platby převodem, klient souhlasí se storno podmínkami, uvedenými ve všeobecných podmínkách a zavazuje se k jejich dodržování.

Platba převodem:

Při platbě převodem musí být platba doručena na bankovní účet provozovatele minimálně 3 dny před plánovaným termínem poskytované služby.

Uhrazením platby za službu klient souhlasí se storno podmínkami, uvedenými ve všeobecných podmínkách a zavazuje se k jejich dodržování.

Odpovědnost za zameškaný termín, či pozdní příchod

Provozovatel nenese odpovědnost za zameškený termín, či pozdní příchod klienta. Klientovi v případě zameškání termínu, či pozdního příchodu na dohodnutý termín vlastní vinou či vyšší mocí nevzniká právní nárok na náhradu.


Storno podmínky a náhradní termíny

Pokud je klient nucen z jakéhokoli důvodu se omluvit z předem dohodnutého termínu, může tak udělat prostřednictvím emailu, a to zasláním omluvy na info@midwife.cz, nebo zasláním sms zprávy na telefonní číslo +420724924604.

  • Zrušení termínu do 24 hodin před sjednaným termínem služby vzniká právo klientovi na možnost přesunu na náhradní termín nebo vrácení peněz.
  • Při zrušení dohodnutého termínu kdykoliv později, tj. méně než 24 hodin před sjednaným termínem služby, se platba klientovi nevrací a klientovi nevzniká nárok na náhradní termín.
  • V případě zrušení termínu ze strany provozovatele, bude provozovatel klienta o termínu a formě náhrady včas informovat emailem, nebo telefonicky, nejpozději však 24 hodin předem.

Náhradního termínu se klient může zúčastnit pouze po dohodě a potvrzení provozovatelem.Další práva a povinnosti smluvních stran

Provozovatel se zavazuje poskytovat služby v předem dohodnutém termínu s klientem, v případě zrušení ze strany provozovatele bude provozovatel klienta informovat dle výše uvedených storno podmínek.

Provozovatel při svých službách neprovádí žádná vyšetření.

Provozovatel nepřebírá po dobu poskytování služeb odpovědnost za zdravotní stav klienta, ani za zhoršení zdravotního stavu klienta, či jiných obtíží klienta.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných podmínek a při změně všeobecných podmínek provozovatel tuto skutečnost vždy neprodleně uvede na webových stránkách, kde jsou všeobecné podmínky neustále přístupny k nahlédnutí.

Klient se zavazuje k včasnému provedení platby za službu provozovateli a seznámil se se storno podmínkami.

Klient se zavazuje svůj zdravotní stav konzultovat vždy se svým ošetřujícím lékařem.

Odstoupení od všeobecných podmínek

Klient má právo na odstoupení od všeobecných podmínek minimálně 3 dny před domluveným termínem služby.

Provozovatel má právo na neposkytnutí služby a vrácení peněz klientovi.

Závěrečná ustanovení

Klient se svým souhlasem s všeobecnými podmínkami zavazuje, že se s všeobecnými podmínkami seznámil, rozumí jim a bude je dodržovat.

Poslední aktualizace dne 20.9.2017